เงื่อนไขและการให้บริการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
1. ข้อกำหนดทั่วไป
เว็บไซต์ www.swopmart.co.th (“เว็บไซต์”) ให้บริการโดย บริษัท สวอป มาร์ท จำกัด (“บริษัทฯ”)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านในฐานะผู้ใช้บริการ กับบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ตามที่ระบุในข้อ [2 – 6] ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้ ขอเรียกว่า “บริการ” ก่อนใช้งานเว็บไซต์และบริการของบริษัทฯ ท่านจะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ฉบับนี้ โดยละเอียด และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ และเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ซึ่งท่านจะต้องตรวจสอบเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและทำความเข้าใจเป็นระยะๆ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์และบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้รับบริการอื่นๆ ตามที่ระบุข้างล่างนี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ www.swopmart.co.th/pdpa-policy เพื่อทำความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 การลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
1.1.1 การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้บริการจะต้องเลือกชื่อผู้ใช้งาน (Username) ที่ไม่ซ้ำกัน และรหัสผ่าน และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของการให้บริการท่านจะต้องกรอก ชื่อ-สกุลที่แท้จริง อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขสมุดบัญชีธนาคารที่ชื่อเจ้าของบัญชีตรงกับ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้งาน บริษัทฯ อาจมีการขอให้ท่านถ่ายรูปตัวท่านเอง บัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร หรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อทำการตรวจสอบ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลของท่านที่ให้มาเป็นเท็จ บริษัทฯ จะยกเลิกบัญชีของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.1.2 เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้วและตลอดเวลาที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ท่านจะเพิกถอนความยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ได้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว จะมีผลผูกพันท่านจนกว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านจะถูกปิดหรือยกเลิก (โปรดดูเรื่องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานในข้อ 1.2.2 – 1.2.3)
1.1.3 ผู้ใช้บริการที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ที่สามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานและใช้บริการได้
1.1.4 เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ท่านตกลงว่าจะใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่านด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียวและจะไม่เปิดเผยข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ หากท่านทราบว่ามีผู้อื่นเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงว่าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้รับที่เกิดจากการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในส่วนนี้
1.1.5 ผู้ใช้บริการต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่น หรือส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่บริษัทฯ ไม่มีเจตนาเปิดให้ใช้โดยผู้ใช้บริการ การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
1.1.6 ผู้เยาว์ หากผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องให้ความยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย หากผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าท่านได้บรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ ท่านจะต้องไม่สร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากผู้ใช้บริการคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แทนผู้เยาว์และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัทฯ ทั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว
1.2 เงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป
1.2.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ระงับ หรือยกเลิกเว็บไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อน
1.2.2 บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานในกรณีดังต่อไปนี้ โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (1) ไม่มีการใช้บัญชีเป็นเวลานาน (2) มีการทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (3) มีการทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การคุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียเกียรติของผู้อื่น (4) มีการเปิดบัญชีซ้ำกันหลายบัญชี (5) มีการซื้อสินค้าจากผู้ขายรายเดียวหรือหลายรายในจำนวนที่มากเกินปกติวิสัยและเป็นเหตุอันควรสงสัย (6) เกิดข้อพิพาททางกฎหมายกับบริษัทฯ
1.2.3 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีของตนได้โดยการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ที่อีเมล [email protected] แต่ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นก่อน ไม่ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าทำก่อนหรือหลังคำขอยกเลิกบัญชีก็ตาม รวมถึงการชำระค่าผลิตภัณฑ์ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ที่ยังไม่เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการดำเนินการปิดบัญชีตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ
1.2.4 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการอื่นใด ของบริษัทฯ ไม่ว่าในฐานะ ผู้ซื้อ ผู้ขายหรือผู้รับบริการอื่น ๆ ท่านจะไม่กระทำการต่อไปนี้
(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ รวมถึงเนื้อหาที่ไม่มีสิทธิเปิดเผยโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล
(ข) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดในข้อ 2.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงสินค้าหรือบริการที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายใด ๆ หรือที่จะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายอาญา (เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ กรรโชกทรัพย์) กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา หรือที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กฎหมายและกฎระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า หรือเพื่อฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยง การคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดำเนินการหรือบังคับใช้โดยสำนักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กระทรวงการคลังสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร
(ค) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม
(ง) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
(จ) ปรับเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานหรือปลอมแปลงส่วนใด ๆ ของบัญชีผู้ใช้งานเพื่อปิดบังแหล่งกำเนิดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการของบริษัทฯ
(ฉ) แก้ไข ดัดแปลง หรือ ลบข้อความใด ๆ ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นออกจากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
(ช) ใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ซ) สร้างหรือใช้บัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชีเพื่อกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
(ฌ) ปรับเปลี่ยนราคาของสินค้าหรือแทรกแซงบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ใช้รายอื่น
(ญ) แทรกแซงการทำงานปกติของเว็บไซต์ด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงทำให้กระบวนการไหลปกติของบทสนทนาหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอเลื่อนเร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ จะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่กระทบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
(ฎ) กระทำการอื่นใด ที่จะเป็นการกระทำผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เปิดบัญชีผู้ใช้งานหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยใช้ ฮาร์ดแวร์ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ไม่เป็นทางการของบริษัทฯ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด การแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่บริษัทฯ นำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดยบริษัทฯ อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้
(ฏ) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1.3 ผู้ใช้บริการ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ ความชอบด้วยกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายของข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งเข้ามาในเว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ ความชอบด้วยกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามาในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ดำเนินการให้บริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการใด ๆ ของผู้ใช้บริการ รวมถึงการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพต่าง ๆ ผ่านทางบริการของบริษัทฯ
1.4 บริการของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมแต่ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว จะดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่น ๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ และขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่น ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว ในการใช้บริการท่านตกลงว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของท่านหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใด ๆ ท่านรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่า บริษัทฯ อาจยกเลิกการใช้งานของท่านหรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชั่นบนบริการในกรณีที่การใช้งานนั้นละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้
2. บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Product Trading)
บริษัทฯ ให้บริการโดยเป็นช่องทางให้ผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ นำสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (ดูรายละเอียดในข้อ 2.1) มาโพสต์ขายในเว็บไซต์ www.swopmart.co.th ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้า แต่ให้บริการในการเป็นช่องทางเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อ เจรจา และทำธุรกรรมการซื้อขายกันได้จนเสร็จสิ้น ดังนั้น ในการซื้อขายสินค้าของผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะเป็นกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีสัญญาซื้อขายระหว่างกันเอง โดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นคู่สัญญาซื้อขายดังกล่าว และไม่ผูกพันหรือต้องรับผิดต่อผู้ซื้อหรือผู้ขายตามสัญญาดังกล่าว อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ใช่ตัวแทนของผู้ขายแต่อย่างใด ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบต่อการขายสินค้าที่ตนนำมาโพสต์ขาย ตลอดจนข้อเรียกร้อง หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยในการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1. คุณสมบัติของสินค้า
2.1.1 สินค้าที่จะซื้อขายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แล็ปท็อป แท็บเล็ต ปรินเตอร์ หูฟัง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เป็นต้น
2.1.2 ห้ามขายหรือรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าโดยผิดกฎหมาย สินค้าที่ได้มาจากการกระทำความผิด รวมถึงสินค้าที่ถูกขโมยมาหรือได้มาด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น ๆ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. เป็นต้น กรณีที่พบว่าสินค้าที่มีการนำมาโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.2.2 หรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้โพสต์ขายสินค้า
2.1.3 สินค้าที่จะนำมาโพสต์ขายผ่านเว็บไซต์จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ซึ่งผู้ขายจะต้องทำการปรับปรุงสภาพให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน ซึ่งผู้ขายอาจปรับปรุงสภาพดังกล่าวด้วยตนเองหรือใช้บริการของบริษัทฯ และจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการโพสต์ขายสินค้าตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ระบุในข้อ 2.2.3) อย่างเคร่งครัด
2.2. เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้ขาย
2.2.1 คุณสมบัติของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในสินค้าที่นำมาโพสต์ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสินค้าให้นำสินค้ามาโพสต์ขายหรือรับบริการจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
2.2.2 ใบอนุญาตต่าง ๆ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการครอบครองใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและผู้ขายจะต้องพร้อมแสดงใบอนุญาตหากมีการร้องขอจากบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 เงื่อนไขในการโพสต์ขายสินค้า
2.2.3.1 ผู้ขายจะต้องทำการระบุให้ชัดเจนถึงสถานะของสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนดในเว็บไซต์
2.2.3.2 คำบรรยายสินค้าหรือรายละเอียดสินค้า ผู้ขายจะต้องมีการระบุสภาพของสินค้าให้ชัดเจนและเป็นจริง รวมถึงร่องรอยการใช้งาน ผู้ขายจะต้องไม่มีการแสดงสรรพคุณหรือสภาพสินค้าที่ไม่ตรงหรือสูงเกินกว่าความเป็นจริง จะต้องระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งที่มาพร้อมกับสินค้า เช่น Lenovo Notebook มาพร้อมที่ชาร์จแบตและกระเป๋า ในกรณีที่สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ใช้เฉพาะโซนหรือใช้ได้เฉพาะบางผู้ให้บริการ ผู้ขายจะต้องทำการระบุให้ชัดเจนถึงข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนั้นสินค้าจะต้องไม่มีการล้อค เช่น โทรศัพท์ติดล้อคการใช้งานเฉพาะบางประเทศ หรือใช้ได้เฉพาะประเทศไทย
2.2.3.3 ผู้ขายจะต้องแสดงภาพถ่ายสินค้าที่ชัดเจนถึงสภาพที่แท้จริงของสินค้ารูปภาพสินค้าจะต้องมีการแสดงถึงตำหนิ/สภาพของสินค้า ภาพถ่ายที่ดีจะต้องแสดงภาพดังนี้:
(ก) สินค้า
(ข) ส่วนประกอบ/สิ่งที่มาด้วยกับสินค้า (หากมี)
(ค) ตำหนิของสินค้า (หากมี)
2.2.3.4 นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ผู้ขายจะต้องระบุอย่างชัดเจนถึงการรับประกันสินค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ (ถ้ามี) การรับประกันนี้เป็นการรับประกันตัวสินค้าดั้งเดิม การรับประกันจากผู้ขายถือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากการรับประกันสินค้าดั้งเดิมดังกล่าว โดยประเภทของการรับประกันมีดังนี้
2.2.3.4.1 สินค้ายังอยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิต – สินค้ายังอยู่ภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต ผู้ขายจะต้องระบุแหล่งที่มาของการรับประกันดังนี้
(ก) การรับประกันภายใต้ตัวแทนในประเทศ – ผู้ขายจะต้องแสดงข้อมูลการรับประกัน รวมถึงระยะเวลาการรับประกัน
(ข) การรับประกันจากตัวแทนในต่างประเทศ – ผู้ขายจะต้องแสดงข้อมูลการรับประกัน รวมถึงระยะเวลาการรับประกัน
(ค) การรับประกันโดยผู้ขาย – ผู้ขายจะต้องแสดงข้อมูลการรับประกัน รวมถึงระยะเวลาการรับประกัน
2.2.3.4.2 สินค้าอดีตการรับประกันจากตัวแทนในประเทศ
2.2.3.4.3 ไม่มีการรับประกันจากผู้ผลิต
2.2.3.5 การบรรยายสภาพของสินค้า ควรใช้คำบรรยายให้เหมาะสมกับสภาพของสินค้าที่แท้จริง ตามข้อแนะนำดังนี้
(ก) สินค้าใหม่ หมายถึง สภาพสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่ สินค้านั้นต้องไม่มีร่องรอยการใช้งาน สินค้ามาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิมโดยที่ไม่มีความเสียหาย อุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบต้องมีพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
(ข) เหมือนใหม่ หมายถึง สภาพสินค้าที่สมบูรณ์ใกล้เคียงสินค้าใหม่ สินค้านั้นต้องมีร่องรอยการใช้งานที่น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย และห่อป้องกันอาจยังเหลือ สินค้าควรจะมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิมโดยที่มีความเสียหายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย อุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบต้องมีพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)
(ค) ดีมาก หมายถึง สินค้าสภาพดี อาจมีร่องรอยการใช้งาน หรือรอยขีดข่วนเล็กน้อยหรือตำหนิเล็กน้อย สินค้าควรมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม สินค้าจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ประกอบหลัก อาจไม่มีอุปกรณ์เสริมและ/หรือส่วนประกอบย่อย ต้องมีการระบุชัดเจน
(ง) ดี หมายถึง สินค้าสภาพดี อาจมีร่องรอยแสดงการใช้งาน อาจไม่มีอุปกรณ์เสริมและ / หรือส่วนประกอบของสินค้า
(จ) พอใช้ หมายถึง สินค้าที่มีสัญลักษณ์การใช้งานและมีรอยที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น รอยขีดข่วน รอยบุบ ฯลฯ อุปกรณ์เสริมและ / หรือส่วนประกอบสินค้าอาจหายไป อาจไม่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ ผู้ขายจะต้องระบุถึงส่วนประกอบและสภาพสินค้าอย่างชัดเจน
2.2.3.6 ราคาสินค้าที่ระบุ ต้องเป็นราคาสุทธิซึ่งรวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว แต่ไม่รวมค่าขนส่ง ในกรณีการประกาศขายสินค้าที่มีของแถม ผู้ขายจะต้องระบุมูลค่าของของแถมนั้นไว้ในประกาศให้ชัดเจนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.3.7 หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการโพสต์ขายสินค้า เช่น อธิบายลักษณะสินค้าหรือแสดงภาพถ่ายสินค้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง และนำไปสู่ข้อร้องเรียนของผู้ซื้อหรือการคืนสินค้า บริษัทฯ จะถือว่าผู้ขายทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึงอาจต้องรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวโดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อ 1.2.2 หรือตามที่บริษัทฯเห็นสมควรต่อไป
2.2.4 การส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ ผู้ขายจะดำเนินการดังนี้
2.2.4.1 เว้นแต่กรณีที่ผู้ขายใช้บริการตรวจสอบสภาพสินค้าของบริษัทฯ ผู้ขายต้องเป็นผู้นำส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของผู้ขายเอง โดยผู้ขายตกลงรับผิดชอบในกระบวนการเตรียมสินค้า หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพดีเหมาะสมกับสินค้า และดำเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
2.2.4.2 ถ้าผู้ขายไม่สามารถนำส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ สินค้าเกิดชำรุด สูญหายหรือเสียหาย หรือสินค้าไม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องทำความตกลงกับผู้ซื้อในเรื่องการคืนสินค้า การคืนเงินค่าสินค้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อใหม่ด้วยตนเอง โดยผู้ขายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดฝ่ายเดียว โดยบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งสิ้น
2.2.4.3 เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากผู้ซื้อเรียกร้องให้คืนเงินค่าสินค้า หรือ ค่าเสียหาย หรือ เรียกร้องเงินอื่นใดจากบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องจากกระบวนการตาม ข้อ 2.2.3 ผู้ขายตกลงยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ เป็นเพียงช่องทางการรับเรื่อง ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น
2.2.4.4 ผู้ขายตกลงจะเก็บและสำรองข้อมูลทั้งหมดที่เกิดจากการทำธุรกรรมของผู้ซื้อ ที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและรายละเอียดการส่งมอบสินค้าไว้เป็นหลักฐานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 (สิบสอง) เดือน นับจากวันที่ได้มีการส่งมอบสินค้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบอ้างอิง ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากผู้ขายไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ผู้ขายตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่บริษัท
2.2.5 ในกรณีที่ผู้ขายเลือกใช้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Inspection) บริการซ่อมสินค้า และบริการการรับประกัน จากบริษัทฯ ก่อนที่ผู้ขายจะโพสต์ขายสินค้าบนเว็บไซต์ ผู้ขายจะส่งสินค้ามายังบริษัทฯ เพื่อรับบริการดังกล่าว โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
2.2.5.1 บริษัทฯ จะส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขายในกรณีดังต่อไปนี้
2.2.5.1.1 กล่องบรรจุ หีบห่อ หรือวัสดุป้องกันการกระแทกของสินค้า มีความเสียหาย หากพนักงานบริษัทฯ ประเมินจากสภาพกล่องภายนอก แล้วพบว่ามีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อสินค้าหรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่อง บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ขายแล้วคืนสินค้าดังกล่าวให้กับบริษัทที่รับทำการขนส่ง เพื่อให้บริษัทขนส่งติดต่อกับผู้ขายเพื่อส่งคืนสินค้าต่อไป
2.2.5.1.2 อุปกรณ์เสริมที่ใช้ประกอบตัวสินค้าไม่ครบถ้วน หากบริษัทฯ พบว่าข้อมูลที่ผู้ขายระบุไว้ไม่ตรงกันกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับ บริษัทฯจะทำการติดต่อกับผู้ขายเพื่อยืนยันข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์ accessory อื่นที่มีผลต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หลัก หากไม่สามารถติดต่อกับผู้ขายได้ บริษัทฯ จะปฏิเสธการรับสินค้าดังกล่าวแล้วคืนกลับไปให้ผู้ขาย
2.2.5.1.3 คุณลักษณะของสินค้าไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ ในกรณีที่ทางบริษัทฯ พบว่าสินค้าที่ถูกส่งมานั้น ไม่ตรงกับข้อมูลตามคุณลักษณะที่ทางผู้ขายได้ระบุไว้อย่างสิ้นเชิง หากติดต่อผู้ขายไม่ได้ บริษัทฯ จะปฏิเสธการรับสินค้าและคืนสินค้าให้กับบริษัทผู้ขนส่งสินค้า
2.2.5.1.4 สินค้ามีความเสียหายหรือชำรุดบกพร่อง หากพบความเสียหายของสินค้าหรืออุปกรณ์อื่นที่ส่งมาด้วยหลังจากที่เปิดกล่องบรรจุมาแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผู้ขายโดยการติดต่อทางโทรศัพท์และส่งภาพยืนยันให้ทราบก่อนจะให้บริการในส่วนอื่น ๆ ต่อไป
2.2.5.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีสินค้าสูญหายระหว่างขนส่งมายังบริษัทฯ หากพบว่าสินค้าสูญหายระหว่างขนส่ง ทางบริษัทฯ จะช่วยประสานงานเบื้องต้นกับทางบริษัทผู้รับขนส่งให้เป็นกรณีๆ ไป โดยทั้งนี้ความเสียหายจากการที่สินค้าสูญหายจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความรับผิดชอบของแต่ละบริษัทขนส่ง ที่ทางผู้ขายเป็นผู้เลือกใช้บริการ
2.2.6 ก่อนการส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ ผู้ขายมีหน้าที่ที่ต้องลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในสินค้า (เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุค แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์) ที่จะขายผ่านระบบของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ขายไม่ลบข้อมูลออก หรือผู้ซื้อสามารถกู้ข้อมูลที่ลบไปแล้วกลับคืนมาได้ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว
2.2.7 กรณีการขายภายหลังได้รับบริการตรวจสอบสภาพสินค้าจากบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบสภาพสินค้าของผู้ขายเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ออกใบรับรองสภาพสินค้า ถ่ายภาพสินค้าอย่างละเอียด และส่งภาพถ่ายใบรับรองสภาพสินค้าและภาพถ่ายสินค้าให้แก่ผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายนำไปโพสต์ขายสินค้าด้วยตนเองผ่านบัญชีผู้ใช้งานของผู้ขายบนเว็บไซต์ต่อไป ผู้ขายจะต้องโพสต์ขายสินค้าภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับภาพถ่ายใบรับรองสินค้าและภาพถ่ายสินค้าจากบริษัทฯ และผู้ขายจะต้องแสดงใบรับรองการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในรายการการโพสต์ขายสินค้าของผู้ขาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ขาย ผู้ขายยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรักษาสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบสภาพไว้ในคลังสินค้าของบริษัทฯ ระหว่างที่สินค้ารอการขาย หากพ้นระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่โพสต์ขายสินค้าแล้วผู้ขายยังไม่สามารถขายสินค้าได้ ผู้ขายยินยอมให้บริษัทฯ ทำการปรับลดราคาขายลง 1% ทุกวันจากราคาที่ตั้งขายโดยระบบที่บริษัทฯ ติดตั้งบนเว็บไซต์จะทำการคำนวณราคาโดยอัตโนมัติ และผู้ขายจะไม่มีสิทธิปรับราคาขาย หากผู้ขายไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าว ผู้ขายสามารถแจ้งขอนำสินค้ากลับภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ผู้ขายโพสต์สินค้า โดยชำระค่าบริการต่าง ๆ ที่คงค้างรวมไปถึงค่าบริการจัดส่งสินค้ากลับให้เป็นที่เรียบร้อย บริษัทฯ จึงจะดำเนินการส่งสินค้ากลับตามความประสงค์ของผู้ขาย
หากผู้ขายต้องการขยายเวลาการขายบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ออกไปอีกหลังจากครบระยะเวลา 30 วัน ผู้ขายต้องชำระค่าบริการ 100 บาท ต่อการขยายระยะเวลาแต่ละครั้ง โดยที่บริษัทฯ จะขยายเวลาการขายบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ออกไปอีก 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.2.8 ในกรณีที่สินค้าที่โสต์ขายของผู้ขายไม่สามารถขายได้เป็นระยะเวลานานและราคาขายที่ผู้ขายตั้งไว้ถูกกลไกในข้อ 2.2.7 ลดราคาของสินค้าจนราคาของสินค้าเหลือน้อยกว่า 5%ของราคาขายที่ตั้งไว้ครั้งแรก บริษัทฯ จะติดต่อผู้ขายให้มารับสินค้าคืนหรือส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขายโดยมีค่าใช้จ่าย แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ภายใน 7 วันทำการ ผู้ขายยินยอมให้ บริษัทฯ จัดการกับสินค้าของผู้ขายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรต่อไป
2.3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้ซื้อ
2.3.1 การส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ กรณีผู้ขายเป็นผู้จัดส่งสินค้าเอง ตามข้อ 2.2.4 เงื่อนไขของการจัดส่งสินค้าและการคืนสินค้า จะเป็นไปตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน กรณีที่ผู้ขายจัดส่งเอง ในระบบจะมีตัวเลือกให้ผู้ซื้อกดเลือกบริษัทขนส่งตามที่ผู้ขายเลือกไว้
2.3.2 การส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ กรณีสินค้ามีใบรับรองการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ กรณีดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้า แต่เป็นเพียงช่องทางในการขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ขายได้ส่งสินค้ามาให้บริษัทฯ ทำการตรวจสอบ เพื่อออกใบรับรองสินค้าให้ และยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรักษาสินค้าระหว่างรอขาย บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อเมื่อผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงซื้อขายสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว แต่การขนส่งจะทำก็ต่อเมื่อผู้ซื้อทำการชำระค่าสินค้าในระบบเรียบร้อยแล้ว
2.3.2.1 ระยะเวลาในการจัดส่ง จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณไม่เกิน 7 วัน ทำการ (สำหรับการขนส่งภายในประเทศเท่านั้น) หรือหากเส้นทางใดที่ไม่สามารถทำการขนส่งให้ได้อันเนื่องมาจากภัยทางธรรมชาติหรือเหตุอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้ และต้องมีการเลื่อนวันจัดส่งสินค้า บริษัทฯ หรือทางบริษัทขนส่งจะเป็นผู้ติดต่อลูกค้ากรณีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
2.3.2.2 การชำระเงิน ผู้ซื้อจะเป็นผู้ชำระเงินค่าสินค้า โดยรายละเอียดการชำระเงินให้ดูที่หัวข้อ “8. เงื่อนไขการชำระเงิน”
2.3.2.3 ผู้ขนส่งสินค้า ในการนำส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดบริษัทที่ใช้ในการขนส่งเพื่อส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อ
2.3.2.4 กรณีสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง ให้ผู้ซื้อติดต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันข้อมูลภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามการสั่งซื้อจากระบบ
2.3.2.5 การสูญหายหรือเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่ง ทางบริษัทผู้รับบริการขนส่งจะทำการชดใช้ค่าเสียหายตามกฎระเบียบของบริษัทขนส่งนั้นๆ
2.3.2.6 กรณีไม่มีผู้รับสินค้าหรือติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้ ภายใน 2 วันทำการ ทางบริษัทผู้รับบริการขนส่ง จะนำสินค้าส่งกลับคืนที่บริษัทฯ และหากผู้ซื้อต้องการจะให้ส่งสินค้าดังกล่าวอีกครั้ง ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าขนส่งเอง ส่วนค่าขนส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ เนื่องจากไม่มีผู้รับสินค้าหรือติดต่อผู้รับสินค้าไม่ได้ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบ
2.3.2.7 การขนส่งล่าช้า ในกรณีที่เกิดการขนส่งที่ล่าช้า บริษัทฯ หรือบริษัทผู้รับบริการขนส่งหรือตัวแทนจะทำการแจ้งลูกค้าถึงสาเหตุของความล่าช้า
2.3.3 การส่งคืนสินค้าและขอคืนเงิน
2.3.3.1 นโยบายในการส่งคืนสินค้า กรณีที่สินค้ามีใบรับรองการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ผู้ซื้อจะต้องทำการแจ้งเรื่องส่งคืนสินค้าเข้ามายังบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือในกรณีผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อโดยตรง ผู้ซื้อจะต้องทำการแจ้งเรื่องส่งคืนสินค้าไปยังผู้ขายหรือบริษัทฯภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ อาจขอให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับและส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐาน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าเองและผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าคืนบริษัทฯ หรือผู้ขายภายใน 21 วัน นับจากวันที่ใช้สิทธิขอคืนสินค้า ผู้ซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารขอคืนสินค้าให้ครบถ้วนเพื่อนำมาประกอบในการทำเรื่องขอคืนสินค้า ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
(1) ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
(2) สินค้าใช้งานไม่ได้และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
(3) สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) กับผู้ซื้อ
(4) สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายหรือภาพถ่ายสินค้าที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย ซึ่งในกรณีนี้ผู้ขายโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย หรืออย่างอื่นที่บริษัทฯ เห็นเหมาะสมต่อไป
(5) กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการคืนเงิน
2.3.3.2 นโยบายในการไม่รับคืนสินค้า กรณีที่สินค้ามีใบรับรองการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับคืนสินค้า ในกรณีที่
(1) สินค้าที่เป็นสินค้าขายซาก
(2) ผู้ซื้อไม่ทำการแจ้งคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า หากผู้ซื้อไม่ทำการแจ้งคืนสินค้ากับทางบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าสินค้าที่ผู้ซื้อได้รับถูกต้องตามคำสั่งซื้อ
(3) สินค้าเกิดความเสียหายภายหลังการจัดส่งหรือมีการใช้งานจนเปลี่ยนสภาพสินค้าให้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากสภาพเดิมของสินค้า ณ วันจัดส่ง
2.3.3.3 วิธีการส่งคืนสินค้า ผู้ซื้อสามารถส่งคืนสินค้าได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ
(1) ผู้ซื้อเลือกจัดส่งสินค้าคืนกับบริษัทขนส่งของบริษัทฯ
(2) ผู้ซื้อเลือกจัดส่งสินค้าคืนกับทางขนส่งรายอื่น
2.3.3.4 กรณีสินค้าชำรุดบกพร่อง ผู้ซื้อจะต้องส่งคืนสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อให้มิดชิดเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐาน และต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการแตกหักเสียหายของสินค้าและป้องกันการกระแทกที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดี ให้เขียนหรือพิมพ์ตัวอักษรขนาดที่เหมาะสมเห็นได้ชัดเจนหรือใช้ตัวอักษรสีให้เห็นเด่นชัด โดยให้ติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์นอก และระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าหรือสิ่งของนั้นๆ อาจแตกหักเสียหายได้ เช่น ระบุว่า “ระวังของเสียหาย” “ระวังของแตก” เป็นต้น หากพบความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง ทางบริษัทฯ จะช่วยประสานงานเบื้องต้นกับทางบริษัทผู้รับขนส่งให้ ในกรณีที่ลูกค้าทำการเลือกขนส่งที่ทางบริษัทฯ ได้จัดหาไว้ให้ แต่ถ้าหากเกิดความเสียหายจากขนส่งที่ลูกค้าเลือกใช้เอง ผู้ซื้อจะต้องทำการประสานงานกับบริษัทขนส่งเอง รวมไปถึงในกรณีที่บริษัทขนส่งพบว่าสภาพของกล่องหรือสินค้าไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง บริษัทขนส่งสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้ หรือกรณีหลังจากที่เปิดกล่องบรรจุมาแล้ว พบว่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่อง สินค้าที่คืนไม่ครบตรงตามที่ลูกค้าแจ้งในระบบ ทางบริษัทฯ จะปฏิเสธการรับคืนสินค้าทุกกรณี
2.3.3.5 ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ บริษัทฯ ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายหรือบริษัทฯว่าได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯจะคืนเงินภายใน 15 วัน นับจากวันที่ใช้สิทธิขอคืนสินค้าหรือวันที่ที่ผู้ขายหรือบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว ในกรณีที่ บริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม
3. บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Inspection)
3.1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เป็นบริการที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจว่า สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท มีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติของสินค้านั้นๆ โดยสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัทฯ จะได้รับสัญลักษณ์ POWERED BY TRUSTED BY SYNNEX เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่าสินค้ามีคุณภาพตามการรายละเอียดการรับรองของบริษัทฯ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท SYNNEX (THAILAND) ที่มีความเชี่ยวชาญในสินค้า IT ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการตรวจสอบดังนี้
3.1.1 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานไม่ได้ หากบริษัทฯ ตรวจพบสินค้าใช้งานไม่ได้ หรือพบข้อบกพร่องในตัวสินค้านอกเหนือจากที่ลูกค้า (ผู้ประสงค์จะขายสินค้า) แจ้งมาในระบบ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งกลับไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งปัญหาที่พบ เพื่อทำข้อตกลงในการดำเนินการต่อไป
3.1.2 ผลิตภัณฑ์สูญหายหรือเสียหายระหว่างการตรวจสอบ ในกรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าเสียหายโดยประเมินมูลค่าสินค้าตามความเหมาะสมโดยไม่เกินราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด ณ ขณะนั้น แต่หากสินค้านั้นเสียหายจากอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพเองระหว่างการตรวจสอบ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ แต่จะทำการแจ้งกลับไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งความเสียหาย เพื่อทำข้อตกลงในการดำเนินการต่อไป
3.1.3 การให้เรตติ้งผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะประเมินสภาพของตัวสินค้า โดยคำนึงถึงสภาพของตัวสินค้าและฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ว่าสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ ซึ่งจะนำผลการตรวจสอบทั้งหมดมาคำนวณเพื่อประเมินเรตติ้งของตัวสินค้า ตามค่ามาตรฐานที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
3.1.4 ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในตัวสินค้า ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกทำการถอนการติดตั้งทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ลูกค้าจึงมีหน้าที่พิจารณาว่าจะลบซอฟต์แวร์ดังกล่าวออกจากสินค้าก่อนเข้ารับบริการหรือไม่
3.1.5 ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อข้อมูลของลูกค้า อย่างไรก็ดี ข้อมูลอาจสูญหายได้ในระหว่างการรับบริการ ในบางกรณี ข้อมูลอาจถูกลบ เปลี่ยนแปลงฟอร์แมท ไม่อาจกู้กลับมาได้ในระหว่างการรับบริการ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ลูกค้าจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์ และ/หรือ โปรแกรมในสินค้าของท่าน และพิจารณาว่าจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากสินค้าก่อนเข้ารับบริการหรือไม่ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การกู้ การลดระดับความปลอดภัยของข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม หรือความสูญเสียจากการใช้สินค้าของลูกค้า หรืออุปกรณ์อื่นที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับบริการ นอกจากนี้ลูกค้าจะต้องให้การยืนยันว่าสินค้าของท่านไม่ได้บันทึกไฟล์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย
3.1.6 ระยะเวลาในการตรวจสอบ การตรวจสอบสินค้าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทำการ ในกรณีที่อุปกรณ์ของตัวสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบส่งมาครบ แต่ในกรณีที่ส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบมาไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะต้องใช้เวลาในการจัดหาอุปกรณ์นั้น ๆ และจะดำเนินการตรวจสอบโดยจะใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ หลังจากได้รับอุปกรณ์ที่จำเป็นมาครบ
3.2. การรายงานผลของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บริษัทจะจัดทำใน 2 รูปแบบคือ
3.2.1 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ ภาพถ่ายที่ทางบริษัทฯ ลงในระบบจะเป็นภาพสินค้าจริงตามสภาพเท่านั้น ส่วนภาพถ่ายที่ไม่ได้มาจากการ Inspection ของทางบริษัทฯ เอง ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากตัวสินค้าไม่เป็นไปตามภาพถ่ายสินค้านั้น ๆ
3.2.2 การออกใบรับรอง ทางบริษัทฯ จะออกใบรับรองให้เฉพาะสินค้าที่ผ่านการ Inspection จากบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งการรับรองนั้นจะเป็นไปตามสภาพที่ยังสามารถใช้งานได้จริงของสินค้านั้น ๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากสินค้านั้นไม่สามารถใช้งานได้นอกเหนือจากการรับรองของบริษัทฯ และผู้ขายจะต้องแสดงใบรับรองการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในรายการการโพสต์ขายสินค้าของผู้ขาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อ
3.3. ระดับคุณภาพการตรวจสอบ สินค้าที่ได้รับการ Inspection ตามขั้นตอนของบริษัทฯนั้น ระดับคุณภาพของสินค้าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเท่านั้น ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพและความพอใจในการใช้สินค้านั้น ๆ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิโต้แย้งการประเมินคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานของบริษัทฯ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ รวมถึงไม่มีสิทธิคืนสินค้าและเรียกเงินคืนเว้นแต่จะเข้ากรณีตามข้อ 2.3.3.
4. บริการรับประกันผลิตภัณฑ์ (Product Warranty)
บริการรับประกันผลิตภัณฑ์ เป็นบริการที่บริษัทฯ เป็นนายหน้าในการหาบริษัทรับประกันเข้ามารับประกันผลิตภัณฑ์ของผู้รับบริการ ดังนั้นรายละเอียดการรับประกันจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทรับประกัน
4.1. บริษัทฯ จะให้บริการการรับประกันผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้ (จะต้องมีการส่งสินค้ามาให้บริษัทฯ ตรวจสอบก่อน)
4.1.1 สินค้าที่ผู้ขายต้องการให้มีประกันภัยเพิ่มเติม เพื่อให้สินค้าของผู้ขายมีความน่าเชื่อถือกับผู้ซื้อมากขึ้น และผู้ซื้อก็จะมีความมั่นใจว่าเมื่อซื้อสินค้าไปแล้ว ถ้ามีปัญหาจะสามารถส่งเคลมกับบริษัทฯได้ โดยในกรณีนี้ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าประกันภัยที่เพิ่มเติมขึ้น
4.1.2 สินค้าที่ผู้ซื้อ ซื้อไปแล้วแต่ต้องการการรับประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ โดยในกรณีนี้ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับค่าประกันภัยที่เพิ่มเติมขึ้น
4.2 เงื่อนไขบริการการรับประกันผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพิ่มเติม มีดังนี้
4.2.1 ครอบคลุมเฉพาะค่าแรงในการตรวจสอบหรือซ่อมให้สินค้ากลับมามีสภาพที่สามารถใช้งานได้ แต่จะไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่ โดยถ้าต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดและราคาให้ลูกค้าทราบก่อน ถ้าลูกค้าต้องการให้เปลี่ยนอะไหล่ ลูกค้าต้องชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน บริษัทฯถึงจะดำเนินการต่อให้
4.2.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมาให้บริษัทตรวจสอบหรือแก้ไขตามรายละเอียดของการรับประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
4.2.3 บริษัทฯ จะให้บริการตามเงื่อนไขของการรับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติเท่านั้น จะไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามวิธีที่กำหนดมาของผู้ผลิตสินค้า
4.3 ระยะเวลาการรับประกัน จะขึ้นอยู่กับลูกค้าและบริษัทฯ ตกลงกัน เช่น 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการรับประกัน
5. บริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ (Repair and Refurbish)
บริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เป็นบริการที่บริษัทฯ เป็นนายหน้าในการหาบริษัทเข้ามาซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของผู้รับบริการ ดังนั้นรายละเอียดการซ่อมแซมจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท ซึ่งผู้รับบริการมีสิทธิตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวก่อนเลือกใช้บริการ และ ผู้รับบริการจะต้องส่งสินค้ามาให้บริษัทฯ ตรวจสอบก่อน
5.1 การเสนอราคา ในการเสนอราคาการซ่อมสินค้าในแต่ละรายการหรือแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อทำการแจ้งราคาและนำส่งใบเสนอราคาซ่อม ทางลูกค้าจะต้องยืนยันกลับมาภายใน 3 วันทำการ โดยลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
5.2 กรณีที่สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ลูกค้าส่งมาให้กับทางบริษัทฯ ทำการซ่อม หากพบว่ามีโอกาสที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะเกิดความเสียหายมากกว่าเดิม ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบและทำการคืนสินค้าให้กับทางลูกค้าต่อไป และลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
5.3 การชำระเงินค่าบริการ ลูกค้าสามารถชำระค่าซ่อมสินค้าตามราคาที่แจ้งไปในใบเสนอราคา โดยต้องชำระเงินตามจำนวนดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกระบวนการต่อไป
5.4 ระยะเวลาการซ่อมแซม ระยะเวลาในการซ่อมจะถูกระบุอยู่ในใบเสนอราคา ทั้งนี้หากมีการใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิม ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบต่อไป
5.5 สินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างให้บริการ กรณีสินค้าสูญหายหรือเสียหายระหว่างซ่อม อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้ไม่เกินราคาตลาด แต่ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากความเสียหายนั้นเกิดจากอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพหรือความเกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ดังกล่าว
5.6 การซ่อมสินค้าจากต่างประเทศ ในกรณีที่จะต้องทำการซ่อมสินค้าโดยการส่งไปซ่อมที่ต่างประเทศ ทางลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่งก่อน และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากนั้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
5.7 การรับประกัน บริษัทฯ จะรับประกันงานซ่อมที่เกิดจากอาการเสียเดิมที่เคยได้ซ่อมไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา โดยจะทำการซ่อมอาการดังกล่าวให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่จะไม่รวมถึงการที่ลูกค้านำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือเกิดความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ
5.8 ระดับคุณภาพการให้บริการซ่อมแซม ในการซ่อมสินค้า บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมสินค้าแต่ละประเภท โดยผ่านการอบรมจากทาง บริษัทฯ หรือบริษัทเจ้าของสินค้าที่น่าเชื่อถือเรียบร้อยแล้ว
6. บริการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste)
6.1 บริการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธี ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะกำจัดมีที่มาได้ 3 วิธี คือ
(1) สินค้าที่ผู้ขายส่งมาให้บริษัทตรวจสอบ เพื่อขอรับการรับประกันเพิ่มเติมจากบริษัทฯ และผู้ขายตกลงที่จะไม่รับสินค้ากลับเนื่องมาจากสินค้ามีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่ตอบรับภายใน 30 วัน และผู้ขายยินยอมให้บริษัทฯ นำไปกำจัด
(2) สินค้าที่ผู้ซื้อส่งกลับมายังบริษัทฯ เนื่องจากเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น ไม่สามารถใช้งานได้ คุณสมบัติของสินค้าไม่ตรงตามที่ตกลงกัน เป็นต้น และผู้ขายตกลงที่จะไม่รับสินค้ากลับหรือไม่ตอบรับภายใน 30 วัน และยินยอมให้บริษัทฯ นำไปกำจัด
(3) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าต้องการกำจัดให้ถูกวิธี โดยในกรณีนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่ต้องการกำจัดมาที่บริษัทฯ
6.2 สินค้าที่จะกำจัดต้องไม่ใช่สินค้าประเภทต่อไปนี้
  • ถ่านไฟฉาย
  • แบตเตอรี่รถยนตร์ รถจักรยานยนตร์
  • สินค้าอันตรายที่สามารถระเบิด หรือติดไฟได้
  • หลอดไฟแบบต่างๆ
  • สินค้าที่ผิดกฎหมาย เช่น สินค้าหนีภาษี ของโจร เป็นต้น
  • หรือสินค้าประเภทอื่นๆ ที่บริษัทฯกำหนดขึ้นมาภายหลัง
6.3 เมื่อลูกค้ายินยอมที่จะให้บริษัทฯ นำสินค้าไปกำจัดแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการกำจัด ระยะเวลาในการกำจัด และสถานที่ในการกำจัด ตามแต่ที่บริษัทเห็นสมควร
6.4 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือโปรแกรมที่อยู่ในสินค้าที่ลูกค้ายินยอมให้บริษัทนำไปกำจัดแล้ว ดังนั้นก่อนที่จะส่งสินค้ามาให้บริษัทฯ กำจัด ลูกค้าควรตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อน
7. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
7.1. ผู้ขายตกลงให้ บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการขายจากผู้ขายได้เมื่อการซื้อขายสินค้ากับผู้ซื้อสำเร็จลุล่วงแล้ว โดยให้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่บริษัทฯ จะโอนให้แก่ผู้ขาย (“ค่าธรรมเนียมการขาย”) บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และจะทำการแจ้งผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัทฯ เป็นครั้งคราว
7.2 ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
7.2.1 ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะถูกจัดเก็บเมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ในกรณีชำระแบบผ่อนส่ง โดย บริษัทฯ จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต โดยหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่ บริษัทฯ จะโอนให้แก่ผู้ขาย (“ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต”) โดยที่ผู้ซื้อจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้แต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นกรณีที่ผู้ขายแสดงความจำนงในการจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมแทนผู้ซื้อ
7.2.2 อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะถูกกำหนดโดย บริษัทฯ และจะคิดคำนวณจากมูลค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้ชำระผ่านทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในแต่ละคำสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
7.3 หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการคิด VAT และภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมเข้าไปด้วย ทั้งนี้ ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าภาษีเหล่านั้นเอง เว้นแต่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องจากเงินซื้อสินค้าที่ผู้ซื้อชำระไว้ บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้เมื่อร้องขอ
7.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ ที่จะถูกจัดเก็บ ภายหลังจากได้มีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมแล้ว หากคุณยังคงใช้บริการนี้ต่อไป จะถือว่าคุณได้ยอมรับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวทันที
7.5 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการใช้ platform บริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด
7.5.1 ตารางค่าธรรมเนียมการฝาก-ขาย
ราคาขาย
ค่าธรรมเนียม
ทุกช่วงราคาขาย
ฟรี 
5%
 
ของราคาขาย
7.5.2 ตารางค่าธรรมเนียมการขาย
ราคาขาย
ค่าธรรมเนียม
ทุกช่วงราคาขาย
3% ของราคาขาย
8. เงื่อนไขการชำระเงิน
8.1 การที่ผู้ซื้อสินค้าชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ไว้ ผู้ซื้อสามารถแน่ใจว่าเงินค่าสินค้าดังกล่าวจะคงอยู่ในบัญชีที่แยกต่างหากและไม่จะถูกโอนไปยังผู้ขายสินค้าจนกว่าผู้ซื้อจะได้รับมอบสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วน
8.2 ผู้ซื้อสินค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ไว้ดังต่อไปนี้
8.2.1 บัตรเครดิต
8.2.2 บัตรเดบิต
8.2.3 การโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตหรือการโอนผ่านโมบายแบงกิ้ง ไปยังบัญชีบริษัทฯ ที่เรากำหนดไว้
8.2.4 Promptpay
8.2.5 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)
8.2.6 QR Code
8.2.7 และวิธีการอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะมีขึ้นในภายหลัง
8.3 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
8.4 การชำระเงินค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หรือวิธีอื่นๆ จะดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของการให้บริการดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการนั้นๆ ดังนั้นผู้ซื้อควรตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นโดยละเอียดก่อนดำเนินการใดๆ และจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนเริ่มใช้บริการ
8.5 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามนโยบายของบริษัทฯ หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าตนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการการชำระเงินหรือยกเลิกการชำระเงินได้
8.6 ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าตนเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ตนให้หรือใช้ในการชำระเงิน และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
8.7 ผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดเกี่ยวกับการชำระเงิน ความสูญหายหรือความเสียหายทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเนื่องมาจากการให้หรือจัดส่งข้อมูลต่อผู้ให้บริการการชำระเงินหรือธนาคารที่ตนเลือกใช้ รวมถึงความบกพร่องหรือประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการชำระเงินหรือธนาคารซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ
8.8 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องเกี่ยวกับผู้ซื้อและ/หรือข้อมูลที่ผู้ซื้อให้หรือใช้ในการชำระเงิน ในกรณีบริษัทฯ พบข้อบกพร่องหรือข้อสงสัยและแจ้งให้ผู้ซื้อชี้แจ้งแก้ไข แต่ผู้ซื้อไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ อาจระงับธุรกรรมหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
8.9 เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำยืนยันจากผู้ซื้อว่าได้รับสินค้าที่ตนสั่งซื้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะทำการโอนเงินค่าสินค้าหลังจากหักค่าบริการต่าง ๆ แล้วให้กับผู้ขายสินค้าตามกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการหักเงินจำนวนใด ๆ ดังต่อไปนี้ ก่อนการโอนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ
8.9.1 ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับตามที่บริษัทฯ กำหนด
8.9.2 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายใด ๆ และ ภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้
8.9.3 หนี้สินใด ๆ ที่บริษัทฯ มีสิทธิได้รับจากผู้ใช้บริการจากการใช้บริการนี้ หรือ สัญญาอื่นใด หรือ ตามกฎหมาย รวมถึง ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่บริษัทฯ ถูกเรียกร้องจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการนี้
8.9.4 หนี้สินใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามหน่วยงานราชการกำหนด
8.10 ผู้ขาย/ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผลประโยชน์ของบัญชีและทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ในนามของตัวเองเท่านั้น บริษัทฯ อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายหรือผู้ซื้อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย รายละเอียดบัญชีธนาคารและ/หรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็น เพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการตรวจสอบที่จำเป็นโดยผู้ให้บริการดำเนินการชำระเงินและโลจิสติกส์ภายนอก ผู้ขาย/ผู้ซื้อยินยอมให้ บริษัทฯ ใช้หรือให้บุคคลภายนอกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขาย/ผู้ซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เว็บไซต์ของผู้ขาย/ผู้ซื้อ นอกจากนี้ผู้ขาย/ผู้ซื้ออนุญาตให้ บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขาย/ผู้ซื้อเพื่อทำการซักถามที่บริษัทฯ พิจารณาว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของผู้ขาย/ผู้ซื้อกับหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น ธนาคารของผู้ขาย/ผู้ซื้อ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ บริษัทฯ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโปรดดูที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว
9. ภาษี
9.1. หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการคิด VAT และภาษีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมเข้าไปด้วย ทั้งนี้ ผู้ขายจะรับผิดชอบค่าภาษีเหล่านั้นเอง เว้นแต่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ อาจหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องจากเงินซื้อสินค้าที่ผู้ซื้อชำระไว้ บริษัทฯ จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้เมื่อร้องขอ
10. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
10.1 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องในการรับบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ
10.2 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนนโยบาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะกำหนดเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวต่อไป
10.3 หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามคำรับรองข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการและมีสิทธิดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรต่อไป รวมถึงการลบบัญชีผู้ใช้งานจำกัดการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน ดำเนินคดีอาญา ดำเนินคดีทางแพ่งรวมถึงเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว
11. ทรัพย์สินทางปัญญา
11.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เช่น โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ของบริษัทฯ ที่ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงได้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ก่อน
11.2 เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ หากท่านพบว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในการใช้บริการ ท่านสามารถแจ้งกลับมาที่บริษัทฯ ได้
12. ความรับผิด
12.1 บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่เกิดการหยุดชะงักหรือเกิดข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการยอมรับว่าความแน่นอนและต่อเนื่องของการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งในบางครั้งคราวอาจเกิดปัญหาได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการเป็นครั้งคราวเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ การซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบ หรือการออกบริการใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามให้เกิดการหยุดชะงักดังกล่าวน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
12.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย สูญหาย หรือความล่าช้าใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ รวมถึงความเสียหายทางธุรกิจ การขาดกำไร การขาดรายได้ การสูญเสียโอกาสในการเข้าทำสัญญาหรือการประหยัดค่าใช้จ่าย การสูญหายของข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ความเสียหาย หรือสูญหาย หรือล่าช้าเช่นว่านั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ความรับผิดของบริษัทฯ จำกัดอยู่เพียงไม่เกินค่าตอบแทนที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ได้ตกลงกันสำหรับการให้บริการในคราวนั้นและบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางอ้อมหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการอันไม่อาจคาดหมายได้ในการใช้บริการของบริษัท เงื่อนไขดังกล่าวนี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ใช้บริการในการได้รับสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลาที่ตกลงกันหรือได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าหรือให้บริการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
12.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ และ/หรือค่าดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผิดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ของผู้ใช้บริการ
12.4 ความผิดพลาด และ/หรือ ความล่าช้าใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ ระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ และ/หรือ สาเหตุอื่นใดลักษณะเดียวกันอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท
13. การระงับข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ
13.1 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นในการทำธุรกรรมซื้อขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Product Trading) ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงจะติดต่อกันเพื่อเจรจาหาข้อยุติข้อพิพาท โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการอำนวยความสะดวก หากผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถตกลงกันได้ แต่ละฝ่ายมีสิทธิฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อยุติข้อพิพาทที่เกิดจากการทำธุรกรรมดังกล่าว
13.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาในการใช้บริการกับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางที่ระบุด้านล่างนี้ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการตกลงว่าจะหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย
13.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย และภายใต้เขตอำนาจศาลไทย
14. รายละเอียดและสถานที่ติดต่อ
14.1 หากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
สำนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ระยะเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์
231 อาคารฮักส์ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 602 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายบริการลูกค้า และการตรวจสอบสินค้า
ระยะเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์
อาคาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
การบริการด้านข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center)
ระยะเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์
เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ 02-035-8598
14.2 หนังสือบอกกล่าว ใบแจ้งหนี้ เอกสารใดๆ หรือการติดต่อสื่อสารเพื่อการปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลผูกพันอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อ
14.2.1 ส่งโดยบุคคล จะถือว่าได้รับเมื่อได้ส่งให้แก่ผู้รับ
14.2.2 ส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือว่าได้รับเอกสารในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่เอกสารไปถึงที่อยู่ผู้รับตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใช้ในการเปิดบัญชีสมาชิกกับบริษัท
15. การประมูลสินค้า
15.1 ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลสินค้าจะต้องสมัครสมาชิกผ่านทาง website ของบริษัทฯ
15.2 ผู้ขายที่ต้องการนำสินค้ามาประมูล ต้องส่งสินค้ามาให้บริษัทฯ ตรวจสอบก่อน เพื่อประเมินคุณภาพของสินค้าและเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมประมูล
15.3 ระยะเวลาในการประมูลสินค้าแต่ละชิ้น ผู้ขายจะเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่เกินระยะเวลามากที่สุดที่บริษัทฯ กำหนดไว้
15.4 บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและวิธีการประมูล
15.5 ขั้นตอนการประมูล
15.5.1 เช็ครายการสินค้าที่จะประมูลบนเว็ปไซต์ https://www.swopmart.co.th ที่ section “สินค้าประมูล”
15.5.2 การส่งราคาประมูลจะทำผ่านเว็ปไซต์ https://www.swopmart.co.th
15.6 ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าที่ประมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
15.7 ผู้ชนะการประมูล ต้องชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนเต็มจำนวนของราคาที่ประมูล ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หากพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะยกเลิกผลการประมูล
15.8 หลังจากผู้ชนะการประมูลชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาในการจัดส่งโดยประมาณไม่เกิน 7 วัน ทำการ (สำหรับการขนส่งภายในประเทศเท่านั้น)
15.9 สิทธิและหน้าที่ของผู้ประมูล
15.9.1 ผู้ประมูลสามารถประมูลสินค้าทุกรายการที่ระบุไว้ใน section “สินค้าประมูล” เท่านั้น
15.9.2 ผู้ประมูลตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยบริษัทฯ และผู้ประมูลต้องยอมรับในผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับผิดชอบผลที่เกิดจากการประมูลสินค้า
15.10 รายละเอียดค่าธรรมเนียมการประมูล เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด